Greece/Řecko

Buying a Property in Greece

A Czech or Slovak citizen is not limited in the purchase of a property in Greece, and may be owned by a natural or legal person. Only on the island of Rhodes requires (formal for EU citizens) the consent of local authorities (due to the proximity of Turkey).

Purchase Procedure

Tax identification number, bank account

The first step in the process of buying a property is to set up a tax identification number and then open an account with a Greek bank.

Reservation agreement 

The selection of the property is usually followed by a reservation contract, in which the client pays a deposit of 10% of the price of the property (if the buyer withdraws from the contract, the deposit is forfeited.

Future sales contract , sales contract

The future purchase contract is compiled when purchasing a property under construction. Purchase contract for completed property. The purchase contract is concluded with a notary in the presence of lawyers of both parties and a court interpreter, while the buyer’s lawyer checks the property documentation before buying the property.

Immediately before signing the contract, real estate transfer tax is due, the amount of which will be determined by the notary on the basis of the fair value of the property. The notary will not allow the transfer of the property if the ownership certificate is not correct, as well as, for example, if the seller fails to submit a confirmation that all liabilities to the state have been paid. Immediately after signing the purchase contract, the notary will ensure registration in the land register.

Costs

The estimated cost of buying a property in Greece is:

 • real estate transfer tax (3%)
 • VAT on new buildings (24%) – only on new properties
 • notary fees (1.2%) of the value of the property plus the registration fee
 • legal services fee (approx. 1-2%) of the purchase price
 • local tax (3%) on transfer tax
 • commission for local real estate agency (3% + VAT)

Costs related to the operation of the property in Greece:

 • local property tax 0.25-0.35 per fair value
 • property tax (luxury property)
 • service costs (electricity, water, telephone, gas, cleaning, etc.)
 • real estate insurance

Koupě nemovitosti v Řecku

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti v Řecku nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba. Pouze na ostrově Rhodos je nutný (pro občany EU formální) souhlas místních úřadů (kvůli blízkosti Turecka).

Postup koupě

Daňové identifikační číslo, účet v bance

Prvním krokem v procesu koupě nemovitosti je vyřízení daňového identifikačního čísla a následně založení účtu v řecké bance.

Rezervační smlouva

Po výběru nemovitosti zpravidla následuje rezervační smlouva, při které hradí zálohu zpravidla ve výši 10% z ceny nemovitosti (pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, kompenzuje kupujícímu jeho ztráty dvojnásobkem složené zálohy).

Budoucí kupní smlouva , kupní smlouvy

Budoucí kupní smlouva se sestavuje při koupi rozestavěné nemovitosti. Kupní smlouva u dokončené nemovitosti. Kupní smlouva se uzavírá u notáře za přítomnosti právníků obou stran a soudního tlumočníka, přičemž právník kupujícího před koupí nemovitosti prověří dokumentaci k nemovitosti.

Těsně před podpisem smlouvy je splatná daň z převodu nemovitosti, jejíž výši určí notář na základě objektivní hodnoty nemovitosti. Notář nepovolí převod nemovitosti, pokud vlastnický list není v pořádku, stejně tak např. pokud prodávající nepředloží potvrzení, že má uhrazeny všechny závazky vůči státu. Ihned po podpisu kupní smlouvy notář zajistí registraci v pozemkových knihách.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti v Řecku jsou:

 • daň z převodu nemovitosti (3%)
 • DPH  u novostaveb (24%) – jen u nových nemovitostí
 • notářské poplatky (1,2%) z hodnoty nemovitosti plus registrační poplatek
 • poplatek za právní služby (cca 1-2%) z kupní ceny
 • místní daň (3%) z daně z převodu
 • provize pro místní realitní kancelář (3% + DPH)

Náklady spojené s provozem nemovitosti v Řecku:

 • místní daň z nemovitosti 0,25-0,35 promile z objektivní hodnoty
 • daň z majetku (u luxusních nemovitostí)
 • náklady na služby (elektřina, voda, telefon, plyn, úklid atd.)
 • pojištění nemovitosti