Italy/Itálie

Buying a property in Italy

The Czech or Slovak citizen is not limited in the purchase of a property in Italy and can be owned by both natural and legal persons.

Purchase procedure

Reservation of property (Proposta d´acquisto neboli Oferta)

The person interested in the property will give a written offer to the owner through the intermediary. If the owner accepts the offer, the buyer will deposit a reservation deposit called “Caparra Confirmatoria”, usually EUR 10,000-20,000. The execution of this transaction will result in a legally binding act, so that if either party withdraws from the reservation, either party may enforce the sale / purchase or return of the deposit to the buyer / forfeiture of the deposit to the seller and damages if the transaction does not take place due to the seller, the buyer may require payment of up to twice the deposit.

Future contract (Compromesso or Contratto preliminare respectively Preliminare di compravendita)

Usually from a few days to three months, after the reservation deposit is signed a future contract. When signing this contract, 10-20% of the price of the property consists of a future purchase contract solves the conditions of sale, precise cadastral description of the property, at this stage the commission is paid to the broker „Provvigione“.

Notary property transfer record (Rogito neboli Atto Notarile)

Within 30-45 days after the conclusion of the future purchase contract, the property is valued by an estimate, while the notary examines all legal and property documentation for the property. This is followed by a notarial deed on the transfer of real estate (purchase is possible only by a notarial deed). The notary also verifies the documentation for the disposal in the local land register and in the cadastre „Conservatoria dei Registri Immobiliari“. The buyer pays the rest of the purchase price, receives a copy of the purchase contract and keys. The notary will also provide a purchase announcement form for the local quest.

Costs

The estimated cost of buying a property in Italy is:

 • Real estate transfer tax 9% for so-called second housing, or VAT for new buildings of 10% on property price
 • Notary fees usually 1.5-2% of the value of the property plus the registration fee in the land register and in the land registry (eg in Liguria EUR 168 each)
 • Legal fees usually 1-2% of the purchase price or hourly rate

Costs related to the operation of the property in Italy:

 • IMU (real estate tax): 0.76% of the cadastral value of the property
 • TASI (tax on maintenance of roads, sidewalks, street lights ..): 0.1-0.33% of the cadastral value of the property
 • TARI (garbage collection tax): calculated from square meters. If your property is part of a complex or community, you pay a municipal fee. Furthermore, common charges for water, electricity, gas, or property insurance.

Koupě nemovitosti v Itálii

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti v Itálii nijak limitován, a může ji vlastnit jak fyzická tak i právnická osoba.

Postup koupě

Rezervace nemovitosti (Proposta d´acquisto neboli Oferta)

Zájemce o nemovitost dá prostřednictvím zprostředkovatele písemnou nabídku majiteli. Pokud majitel nabídku přijme, jako vyjádření zájmu o koupi složí kupující rezervační zálohu zvanou „Caparra Confirmatoria“, obvykle 10.000-20.000 EUR. Uskutečněním této transakce dojde k právně závaznému jednání, takže pokud jedna ze stran odstoupí od rezervace, může si jedna ze stran po té druhé vynutit prodej/koupi, respektive vrácení zálohy kupujícímu/propadnutí zálohy ve prospěch prodávajícího a úhradu škody, přičemž pokud se obchod neuskuteční vinou prodávajícího, kupující může požadovat úhradu až dvojnásobku zálohy.

Smlouva o smlouvě budoucí (Compromesso neboli Contratto preliminare respektive Preliminare di compravendita)

Obvykle od několika dní až do tří měsíců, po složení rezervační zálohy se podepisuje smlouva o smlouvě budoucí. Při podpisu této smlouvy se skládá 10-20 % z ceny nemovitosti, budoucí kupní smlouva řeší podmínky prodeje, přesný katastrální popis nemovitosti, v této fází se platí i provize zprostředkovateli „Provvigione“.

Notářský zápisu o převodu nemovitosti (Rogito neboli Atto Notarile)

Během 30-45 dní po uzavření budoucí kupní smlouvy dojde k ocenění nemovitosti odhadem, notář zároveň prověří veškerou právní a majetkovou dokumentaci k nemovitosti. Následuje vyhotovení   notářského zápisu o převodu nemovitosti (koupě je možná pouze notářským zápisem). Notář dále ověří dokumentaci k zavkladování v místním pozemkovém rejstříku a na katastru „Conservatoria dei Registri Immobiliari“. Kupující uhradí zbytek kupní ceny, dostavá kopii kupní smlouvy a klíče. Notář také dodá k vyplnění formulář o oznámení o koupi pro místní questuru.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti v Itálii jsou:

 • daň z převodu nemovitosti 9 % u tzv. druhého bydlení, nebo DPH u novostaveb ve výši 10 % z ceny nemovitosti
 • notářské poplatky obvykle 1,5-2 % z hodnoty nemovitosti plus registrační poplatek v pozemkovém rejstříku a na katastru (např. v Ligurii po 168 EUR)
 • poplatek za právní služby zpravidla 1-2 % z kupní ceny nebo hodinovou sazbu

Náklady spojené s provozem nemovitosti v Itálii:

 • IMU (daň z nemovitosti): 0,76 %z katastrální hodnoty nemovitosti
 • TASI (daň na údržbu silnic, chodníků, pouličních světel..): 0,1-0,33 %z katastrální hodnoty nemovitosti
 • TARI (daň na svoz odpadkům): počítá se z čtverečních metr. Je-li Vaše nemovitost v rámci komplexu či komunity, hradíte komunální poplatek. Dále běžné poplatky za vodu, elektřinu, plyn, případně pojištění nemovitosti.