France/Francie

Buying a Property in France

A Czech or Slovak citizen is not limited in the purchase of a property in France, which may be owned by a physical person or legal entity.

Purchase Procedure

Compromis de Vente

A notary is an essential helper in the purchase of a property, who is responsible for finding and preparing all the documents necessary for the sale of the property and to determine if any debts are attached to the property. The first step in buying a property is to sign the Compromis de Vente contract, which is prepared by a notary and binds both parties. The buyer pays notaries 5-10% of the price of the property.

Acte de Vente

The buyer has 7 days to withdraw from the contract without loss of deposit. After seven days of withdrawal from the contract, he loses the right to an advance payment, unless otherwise specified in the contract. Upon signing the final Acte de Vente contract with a notary, the remainder of the purchase price, including notarial fees, is payable.

Costs

The estimated cost of buying a property in France is:

  • Notary fees (approx. 6-14%, including real estate transfer tax, mortgage fee)
  • Commissions to local real estate agency (3-7%)

Costs related to the operation of the property in France:

  • Taxe Fonciere – determined by the municipality, usually ranges between 1.2-1.7% for the second housing, the tax base is determined by the theoretical value of the lease, the base is further reduced by up to 50% with regard to maintenance and insurance, does not pay for two years for new real estate and outbuildings.
  • Taxe d´habitation – tax base according to 1970 tables, usually between 1.2-1.7% for second housing, tax base is determined according to the theoretical value of rental as Taxe Fonciere, deductions can be applied to children.
  • Impôt de solidarité sur la fortune  (ISF) property tax– paying residents on assets in France and abroad, new residents have been exempted from inclusion of foreign assets in the tax assessment since 2008 – non-residents only on assets in France.
Property Price Tax rate
Pod 800’000 0 %
Od 800’000 do 1’300’000 0.5 %
Od 1’300’000 do 2’570’000 0.7 %
Od 2’570’000 do 5’000’000 1 %
Od 5’000’000 do 10’000’000 1.25 %
Nad 10’000’000 1.5 %

 

Koupě nemovitosti ve Francii

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti ve Francii nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba.

Postup koupě

Compromis de Vente

Nezbytným pomocníkem při koupi nemovitosti je notář, který je zodpovědný za vyhledání a přípravu veškerých dokumentů potřebných pro prodej nemovitosti a má zjistit, jestli se k nemovitosti nevážou jakékoliv dluhy. Prvním krokem při koupi nemovitosti je podpis smlouvy Compromis de Vente, který připraví notář, a zaváže obě strany. Kupující uhradí notáři 5-10% z ceny nemovitosti.

Acte de Vente

Kupující má 7 dní na případné odstoupení od smlouvy, bez ztráty zálohy. Po sedmi dnech při odstoupení od smlouvy ztrácí nárok na uhrazenou zálohu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Při podpisu konečné smlouvy Acte de Vente u notáře je splatná zbylá část kupní ceny včetně poplatků notáři.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti ve Francii jsou:

  • Náklady na poplatky notáři (cca 6-14%, včetně daně z převodu nemovitosti, hypotečního poplatku)
  • Provize místní realitní kanceláři (3-7%)

Náklady spojené s provozem nemovitosti ve Francii:

  • Taxe Fonciere– určována samosprávou, pohybuje se obvykle mezi 1.2-1.7% u druhého bydlení, zaklad daně se určuje podle teoretické hodnoty pronájmu, základ je dále ponížen o až o 50% s přihlédnutím na údržbu a pojištění, neplatí se po dva roky u nových nemovitostí a přístaveb.
  • Taxe d´habitation– zaklad daně podle tabulek z roku 1970, pohybuje se obvykle mezi 1.2-1.7% u druhého bydlení, zaklad daně se určuje podle teoretické hodnoty pronájmu jako u Taxe Fonciere, lze uplatnit odpočty na děti.
  • Impôt de solidarité sur la fortune  (ISF) daň z majetku– platí rezidenti z aktiv ve Francii a v zahraničí, noví rezidenti jsou od roku 2008 pět let zproštění od zahrnutí zahraničních aktiv do výměry daně   -nerezidenti pouze z aktiv v Francii.

 

Cena nemovitosti  Sazba zdanění
Pod 800’000 0 %
Od 800’000 do 1’300’000 0.5 %
Od 1’300’000 do 2’570’000 0.7 %
Od 2’570’000 do 5’000’000 1 %
Od 5’000’000 do 10’000’000 1.25 %
Nad 10’000’000 1.5 %