Team

Our Team/Náš tým

Mediterranea Team takes advantage of new marketing and real estate sales opportunities in a globalizing world. Europe is so open today that it is possible for a real estate broker living in Prague, Valencia, Blois or Ancona to offer you your second home as an investment in the Mediterranean. New Europe has no barriers geographically, professionally or mentally. Our team was created spontaneously by professional women who worked together for years. After their lives split, thanks to their move to different places in Europe for personal and professional reasons, they have rejoined again and created a strong cosmopolitan multilingual European team, offering  a real experience in the process of buying and creating a second home.

„We know how the second home feels!“

Mediterranea Team využívá nové možnosti marketingu a realitního prodeje v globalizujicím se světě. Evropa je dnes tak otevřená, že je možné, aby vám nemovitost, Váš druhý domov, jako investici  ve Středozemí zprostředkovala profesionální realitní makléřka žijící v Praze, Valencii, Blois nebo v Anconě. Nová Evropa totiž už nemá bariéry, ani geograficky, pracovně či mentálně.  Náš team vznikl spontánně z žen- profesionálek, které spolu léta pracovaly, poté se jejich životy rozdělily, a to diky jejich presunům na různá mista v Evropě z osobních a pracovních důvodů. Dnes jsme se opět spojily v silný kospomopolitní multilingvní evropský team, který nabízí realné zkušenosti s procesem koupě a vytvářením druhého domova.

Víme, co to je druhý domov!“

Lucie Pilipová Gaffi    

Her personal experience with the international property market goes back to the late 1990’s, when she took part in the establishment of Mediterránea R.E.I. S.L., Madrid, a Spanish company specialising in property investments in Spain and the larger Mediterranean. Capitalising on their personal experience with investing in and owning seaside properties, the company’s owners decided to share their expertise with Czech clients and founded a Prague subsidiary in 2002. Gradually, they added more and more attractive locations and invested in some of them themselves. Lucie Pilipová has had nearly 20 years of experience with buying and selling properties abroad and with investment consulting. She has been living in between Prague and Ancona.

Její osobní zkušenost se zahraničními nemovitostmi se váže již na konec 90. let, kdy stála u zrodu společnosti Mediterránea R.E.I. S.L., Madrid, španělské společnosti, která se věnovala investicím do nemovitostí ve Španělsku a oblasti Středomoří. Osobní zkušenost s investicemi i vlastněním nemovitosti u moře se majitelé společnosti rozhodli zprostředkovat českým klientům a v roce 2002 založili dceřinnou poradenskou společnost v Praze. Postupně nabídli klientům další lokality, v některých také sami investovali. Koupi a prodeji nemovitostí v zahraničí i investičním poradenstvím se Lucie Pilipová věnuje již téměř 20 let. Žije mezi Prahou a Anconou.

Languages/ Jazyky:  CZ, EN, ES, FR, IT, RU

Johana Růžičková  

Graduated lawyer who started her carrier at the international OSCE organization, then she worked for the non-profit organization Bohemiae Foundation. Together with Lucie Pilipová she founded and successfully managed the event agency Via Perfecta for 15 years. After maternity leave, she focuses mainly on design and architecture, which has led her to selling real estate and home staging. She and Lucie Pilipová are connected not only by her professional career, but also by her long-term friendship.

Vystudovaná právnička pracovala nejprve pro mezinárodní organizaci OBSE, poté pro neziskovou organizaci Nadace Bohemiae. Společně s Lucií Pilipovou založila a 15 let úspěšně vedla eventovou agenturu Via Perfecta. Po mateřské dovolené se věnuje především designu a architektuře, což ji přivedlo k prodeji nemovitostí a home stagingu. S Lucií Pilipovou jí pojí nejen společná profesní minulost, ale především dlouholeté přátelství.

Languages/ Jazyky CZ, EN, ES

 

 

 

Ivana Balková     

She has worked in the international property business since 2003, when she joined Mediterránea Real Estate Investments s.r.o. and served as the company’s director for international real estate. In the beginning she specialized in selling properties on the Spanish coast. Between 2004 and 2010, she was responsible for market research and opening of new real estate markets in Croatia, Florida and Greece. She returned to foreign real estate and Mediterránea R.E.I. in 2014. Since 2015 she operates the foreign real estate portal www.domovumore.cz. She is a successful graduate of accredited studies with nationwide validity Certified Real Estate Broker II. degree organized by Associacion of Real Estate Agencies of the Czech Republic.

Nemovitostem v zahraničí se věnuje již od roku 2003, kdy pro společnost Mediterránea Real Estate Investments s.r.o. pracovala jako ředitelka  sekce prodeje zahraničních nemovitostí. Začínala s prodejem nemovitostí na španělském pobřeží. V letech 2004 – 2010 měla na starost průzkum a otevření nových trhů s nabídkou nemovitostí v Chorvatsku, na Floridě a v Řecku.  K zahraničním nemovitostem a značce Mediterránea R.E.I. se opět vrátila v roce 2014. Od roku 2015 provozuje portál zahraničních nemovitostí www.domovumore.cz.
Je úspěšnou absolventkou akreditovaného studia s celostátní platností Certifikovaný realitní makléř II. stupně pořádaném ARK ČR.

Languages/ Jazyky: CZ, EN, ES, IT

Zuzana Benešová   

After graduating in economics and several internships abroad, she worked in Czech PR company, specializing in CSR. While on maternity leave, she started her own real estate business . She founded company Seven Keys, which provides short term rental services on Airbnb, and currently manages over 60 apartments in the center of Prague. She runs the business from Valencia, Spain, where she lives with her family since 2014.

Po vystudování ekonomie a několika zahraničních studijních a pracovních pobytech pracovala v oboru public relations se specializací na CSR. Při mateřské dovolené začala podnikat v oboru realit.  Založila společnost Seven Keys, která poskytuje služby pro krátkodobé pronájmy na Airbnb. Nyní spravuje přes 60 apartmánů v centru Prahy. Firmu řídí ze španělské Valencie, kam se s rodinou v roce 2014 přestěhovala.

Languages/ Jazyky: CZ, EN, ES

 

 

Jarmila El Haddad   

She worked for nearly 20 years in Prague as Event and Project Manager at Via Perfecta, as Managing Director in fine dining catering Millennium. She gained further work experience as Business Development Manager at Zátiší and Senior Manager at Lobkowicz Events. For five years she has lived in central France in the chateau region of the Loire, where she has been learning the French savoir-vivre. She has been involved in real estate abroad, interior design, history, art and life style bon chic, bon genre.

Pracovala téměř 20 let v Praze jako Event a Project Manager ve společnosti Via Perfecta, jako Managing Director ve fine dining cateringu Millennium. Další  pracovní zkušenosti získala jako Business Development Manager ve společnosti Zátiší a Senior Manager v Lobkowicz Events. Již pátým rokem žije ve střední Francii v oblasti zámků na Loiře, kde se učí  francouzskému savoir-vivre. Dlouhodobě se zabývá nemovitostmi v zahraničí, designem interiérů, historií, uměním a stylem života bon chic, bon genre.

Languages/ Jazyky: CZ, DE, FR, EN 

 

 

 

 

Consultants/Konzultanti

Tina Jamrichová

Currently Country Marketing and PR manager of the Slovak developer HB Reavis, which operates in 6 European markets. She covers marketing, PR, CSR, online and digital communication for the Slovak market. In the past she worked for corporate and agency communication, she worked for O2, Unicredit Bank and Wiktor Leo Burnett. She started her career under the leadership of Lucie Pilipová and Johana Růžičková in Prague and later in Bratislava Via Perfecta. She studied political science
and international relations at Charles University in Prague. In addition to Bratislava and Prague, the United States and France were also temporarily her home.

V současnosti Country Marketing a PR manažerka slovenského developera HB Reavis, který působí na 6 trzích v Evropě. Zastřešuje marketing, PR, CSR, online i digitální komunikaci pro slovenský trh. V minulosti se věnovala komunikaci z korporátní i agenturní strany, pracovala pro O2, Unicredit Bank a  Wiktor Leo Burnett. Pracovní kariéru začínala pod vedením Lucie Pilipové a Johany Růžičkové v pražské a později bratislavské Via Perfecta. Studovala politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Kromě Bratislavy a Prahy jejím dočasným domovem byly i Spojené státy a Francie.

Languages/ Jazyky: EN, SK, CZ, FR, PO